آه!
قلبم می تپد!
می توانم احساسش کنم، چقدر دنیای زیباست.
وای خدایم! زیباتر از بهشت است دنیایم!
همه جا سکوت، همه مشغول وظیفه!
فقط من هستم و راحتی، نه رنجی هست نه غصه!
چقدر خوش اقبالم با داشتن چنین دنیایی!
رویایی است!
خیلی هم زیبا!
دلنشین!
دوست دارم دنیایم را!
نفیری را نمی شنوم، فقط خودم و صفیرم!
حتی ظل کس بالایم نمی تابد. خرسندم در حریمم، حریمی که ساخته شده از پرنیان است. نه فسقی است، نه فسادی و نه ترفندی!
هیچ چیز و کس در پی آزارم نیست.....
بوی مشک را استشمام می کنم مثل که عود سوخته باشد....
همه جا معطر!
منم مشکبار!
زیباست.... زیباست..... زیباست!
کاش دنیایی بیرونی زیباتر ازین باشد.
کاش.. کاش.. کاش!